A.

DANE DO ZAKŁADANIA KONTA (wersja darmowa)

 1. imię i nazwisko osoby zakładającej konto*
 2. e-mail osoby zakładającej konto*
 3. hasło*
 4. akceptacja regulaminu* [Akceptuję regulamin świadczenia usług poprzez portal BrowserSpot.com]
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy (z informacją
  o możliwości cofnięcia zgody)* [Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Clickray Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie
  z regulaminem świadczenia usług poprzez portal BrowserSpot.com. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.]
 6. zgody marketingowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (z informacją o możliwości cofnięcia zgody)

[Zgadzam się na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Clickray Sp. z o.o. w celu przesyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.]

* – pola obowiązkowe

DANE DO ZAKŁADANIA KONTA (wersja płatna)

 1. imię i nazwisko osoby zakładającej konto dla przedsiębiorcy*
 2. e-mail osoby zakładającej konto dla przedsiębiorcy*
 3. hasło*
 4. firma przedsiębiorcy (pełna nazwa zgodna z KRS lub CEIDG)*
 5. siedziba przedsiębiorcy (zgodnie z KRS lub CEIDG)*
 6. NIP przedsiębiorcy*
 7. Numer telefonu
 8. oświadczenie o uprawnieniu osoby zakładającej konto dla przedsiębiorcy do działania
  w imieniu tego przedsiębiorcy*  [Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania firma, siedziba, NIP przedsiębiorcy.]
 9. akceptacja regulaminu* [Akceptuję regulamin świadczenia usług poprzez portal BrowserSpot.com]
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy (z informacją
  o możliwości cofnięcia zgody)*  [Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Clickray Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z regulaminem świadczenia usług poprzez portal BrowserSpot.com. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.]
 11. zgody marketingowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (z informacją o możliwości cofnięcia zgody)

[Zgadzam się na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Clickray Sp. z o.o. w celu przesyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.]

 • – pola obowiązkowe

B.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL BROWSERSPOT.COM (wersja na okres testowy, bezpłatny działania strony)

§ 1. [Informacje ogólne]

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin udostępniania przez Clickray Sp. z o.o. użytkownikom portalu BrowserSpot.com opisanej w ustępie 2 i ustępie 3 aplikacji i określa zasady rejestracji użytkowników na tym portalu oraz zasady i zakres nieodpłatnego korzystania przez użytkowników portalu BrowserSpot.com z udostępnianej aplikacji.

2. Clickray Sp. z o.o. (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, KRS nr 0000432102), w ramach prowadzonych badań, za pomocą portalu BrowserSpot.com udostępnia nieodpłatnie użytkownikom tego portalu (podmiotom zarejestrowanym na BrowserSpot.com) autorską aplikację przechowywaną i wykonywaną na serwerach Clickray Sp. z o.o., bez powielania jej na komputerach użytkowników (w systemie chmury obliczeniowej SaaS – Software as a Service).

3. Udostępniana poprzez portal BrowserSpot.com aplikacja stanowi narzędzie umożliwiające pełną automatyzację procesu weryfikowania poprawności wyświetlania witryn internetowych na różnych urządzeniach mobilnych i desktopowych, systemach operacyjnych i typach przeglądarek. Narzędzie składa się z modułów odpowiedzialnych za: badanie poprawności wyświetlania stron, poprawności językowej, badania elementów występujących na stronie oraz generowania raportów automatycznych odczytujących dane pobrane z serwera i konwertujących je na język opisowy.

4. Aktualnie Clickray Sp. z o.o. prowadzi za pomocą portalu BrowserSpot.com testy aplikacji poprzez udostępnienie jej funkcjonalności użytkownikom portalu BrowserSpot.com w celu zebrania  feedbacku z uwagami i ewentualnymi błędami, który to wykorzystany zostanie do dalszego doskonalenia aplikacji. Narzędzie zostanie docelowo wdrożone jako usługa skierowana do przedsiębiorców działających zarówno w branży informatycznej (web developerzy, web designerzy, digital marketerzy, freelancerzy,), jak i w branży e-commerce oraz marketingu informatycznego.

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

1. Aplikacja udostępniana jest jedynie zarejestrowanym na portalu BrowserSpot.com użytkownikom.

2. Rejestracja użytkownika odbywa się pod adresem http://app.browserspot.com/ poprzez podanie danych użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail), wprowadzenie hasła użytkownika, zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy objętej niniejszym regulaminem oraz pozytywne przejście weryfikacji tożsamości użytkownika dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Nieobowiązkowo podczas rejestracji użytkownika można podać dane przedsiębiorcy (nazwa, adres i NIP przedsiębiorcy) oraz wyrazić zgodę na przesyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

4. Po rejestracji użytkownik ma dostęp do swojego panelu, w którym może monitorować zakres dostępnych usług, dokonywać zmian swoich danych podanych przy rejestracji, usunąć konto.

5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować swoje dane podane przy rejestracji, w szczególności dane przedsiębiorcy określone w ust. 3.

§ 3. [Umowa o świadczenie usług – udostępnianie aplikacji]

1. Poprzez rejestrację użytkownika, użytkownik zawiera z Clickray Sp. z o.o. (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, KRS nr 0000432102) umowę, na podstawie której Clickray Sp. z o.o. nieodpłatnie udostępnia poprzez portal BrowserSpot.com użytkownikowi do użycia aplikację opisaną w § 1 ust. 2 i ust. 3.

2. Okres nieodpłatnego udostępniania aplikacji zakończy się wraz z zakończeniem testów opisanych w § 1 ust. 4, nie wcześniej jednak niż z dniem 30. Użytkownik zostanie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformowany o terminie zakończenia okresu nieodpłatnego udostępniania aplikacji poprzez informacje udostępnioną w panelu użytkownika.

3. W okresie nieodpłatnego udostępniania aplikacji zakres użycia aplikacji przez użytkownika nie ma ograniczonej liczby testów.

4. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu nie rodzi po stronie użytkownika żadnego zobowiązania majątkowego wobec Clickray Sp. z o.o.

5. Clickray Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez użytkownika na skutek jakiegokolwiek wykorzystania przez użytkownika wyników weryfikacji poprawności wyświetlania stron, poprawności językowej, badania innych elementów występujących na stronie dokonanych za pomocą udostępnianej aplikacji.

6. Clickray Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez użytkownika na skutek nieudostępnienia aplikacji, bez względu na przyczynę nieudostępnienia, oraz na skutek niepoprawnego działania udostępnianej aplikacji.

7. Po zakończeniu okresu nieodpłatnego udostępniania aplikacji, będzie ona udostępniana odpłatnie, jedynie użytkownikom będącym przedsiębiorcami i na zasadach określonych w nowym regulaminie, po zaakceptowaniu nowego regulaminu przez użytkownika.

§ 4. [Usunięcie konta użytkownika i rozwiązanie umowy]

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto za pomocą panelu użytkownika. Usunięcie konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy zawartej z Clickray Sp. z o.o. na mocy niniejszego regulaminu. Użytkownik usuwający konto, może zdecydować, że chce w dalszym ciągu otrzymywać za pomocą poczty elektronicznej informacje o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi.

C. 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL BROWSERSPOT.COM (wersja docelowa, płatna)

§ 1. [Informacje ogólne]

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług przez Clickray Sp. z o.o. na rzecz użytkowników portalu BrowserSpot.com i określa zasady rejestracji użytkowników na tym portalu oraz treść umowy o świadczenie usług zawieranej przez Clickray Sp. z o.o. z każdym użytkownikiem tego portalu w chwili zakończenia rejestracji użytkownika.

2. Clickray Sp. z o.o. (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, KRS nr 0000432102), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, za pomocą portalu BrowserSpot.com udostępnia użytkownikom tego portalu (podmiotom zarejestrowanym na BrowserSpot.com będącym przedsiębiorcami) autorską aplikację przechowywaną i wykonywaną na serwerach Clickray Sp. z o.o., bez powielania jej na komputerach użytkowników (w systemie chmury obliczeniowej SaaS – Software as a Service).

3. Udostępniana poprzez portal BrowserSpot.com aplikacja stanowi narzędzie umożliwiające pełną automatyzację procesu weryfikowania poprawności wyświetlania witryn internetowych na różnych urządzeniach mobilnych i desktopowych, systemach operacyjnych i typach przeglądarek. Narzędzie składa się z modułów odpowiedzialnych za: badanie poprawności wyświetlania stron, poprawności językowej, badania elementów występujących na stronie oraz generowania raportów automatycznych odczytujących dane pobrane z serwera i konwertujących je na język opisowy. Narzędzie zostanie docelowo wdrożone w firmie Clickray gdzie będzie stanowiło odrębną usługę skierowaną do przedsiębiorców działających zarówno w branży informatycznej (web developerzy, web designerzy, digital marketerzy, freelancerzy,), jak i w branży e-commerce oraz marketingu informatycznego.

4. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

1. Aplikacja udostępniana jest jedynie zarejestrowanym na portalu BrowserSpot.com użytkownikom będącym przedsiębiorcami..

2. Rejestracja użytkownika odbywa się pod adresem http://app.browserspot.com/ poprzez podanie danych użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, dane przedsiębiorcy, tj. nazwa, adres i NIP przedsiębiorcy, opcjonalnie: numer telefonu), wprowadzenie hasła użytkownika, zaakceptowanie niniejszego regulaminu, oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania przedsiębiorcy przez osobę dokonującą rejestracji, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy objętej niniejszym regulaminem oraz pozytywne przejście weryfikacji tożsamości użytkownika dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Nieobowiązkowo podczas rejestracji użytkownika można wyrazić zgodę na przesyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

4. Po rejestracji użytkownik ma dostęp do swojego panelu, w którym może monitorować zakres dostępnych usług, dokonywać opłat za wybrane pakiety testów, dokonywać zmian swoich danych podanych przy rejestracji, usunąć konto.

5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować swoje dane podane przy rejestracji, w szczególności dane przedsiębiorcy.

§ 3. [Umowa o świadczenie usług – udostępnianie aplikacji]

1. Poprzez rejestrację użytkownika, użytkownik zawiera z Clickray Sp. z o.o. (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, KRS nr 0000432102) umowę, na podstawie której Clickray Sp. z o.o. udostępnia poprzez portal BrowserSpot.com użytkownikowi do użycia aplikację opisaną w § 1 ust. 2 i ust. 3 na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W okresie 7 dni od dnia zarejestrowania użytkownika, użytkownik może nieodpłatnie wykonać nielimitowaną liczbę testów za pomocą udostępnianej aplikacji (dostęp na próbę).

3. Po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania użytkownika lub po wykonaniu wszystkich testów w ramach dostępu na próbę, dostęp do aplikacji jest odpłatny. Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez wybranie w panelu użytkownika pakietu testów i dokonaniu opłaty za wybrany pakiet w wysokości określonej dla tego pakietu. Poszczególne pakiety testów określają ilość testów, jakie użytkownik może wykonać w ramach wykupionego pakietu oraz okres ważności pakietu. Po upływie okresu ważności pakietu użytkownik traci dostęp do aplikacji nawet jeśli nie wykorzystał wszystkich testów, a niewykorzystane testy przepadają.

4. Zobowiązanie użytkownika do zapłaty dla Clickray Sp. z o.o. wynagrodzenia za udostępnienie aplikacji poprzez portal BrowserSpot.com powstaje z chwilą zatwierdzenia przez użytkownika wyboru pakietu testów. Zobowiązanie Clickray Sp. z o.o. wobec użytkownika do udostępnienia aplikacji w zakresie zgodnym z wybranym przez użytkownika pakietem powstaje z chwilą uiszczenia przez użytkownika wynagrodzenia za wybrany pakiet testów.

5. Clickray Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez użytkownika na skutek jakiegokolwiek wykorzystania przez użytkownika wyników weryfikacji poprawności wyświetlania stron, poprawności językowej, badania innych elementów występujących na stronie dokonanych za pomocą udostępnianej aplikacji.

6. Clickray Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez użytkownika na skutek nieudostępnienia aplikacji, bez względu na przyczynę nieudostępnienia, oraz na skutek niepoprawnego działania udostępnianej aplikacji.

§ 4. [Usunięcie konta użytkownika i rozwiązanie umowy]

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto za pomocą panelu użytkownika. Usunięcie konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy zawartej z Clickray Sp. z o.o. na mocy niniejszego regulaminu. Użytkownik usuwający konto, może zdecydować, że chce w dalszym ciągu otrzymywać za pomocą poczty elektronicznej informacje o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi.

wypróbuj

Zarejestruj się i zacznij działać!