Niniejszy dokument sporządzony został na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, zm. Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2 – dalej określane jako „RODO”) i stanowi wypełnienie obowiązków Clickray Sp. z o.o. określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1–3 RODO jako administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem portalu BrowserSpot.com.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych poprzez portal BrowserSpot.com jest Clickray Sp. z o.o.

PocztaKraków
Kod pocztowy31-036
UlicaHalicka 9
MiejscowośćKraków
GminaKraków
Powiatm. Kraków
WojewództwoMałopolskie
Forma PrawnaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością
RejestrPozycja KRS w Rejestrze Przedsiębiorców
Data powstania06.09.2012
Data wpisu do REGON13.09.2012
Data rozpoczęcia działalności06.09.2012
Organ rejestrowy/ewidencyjnySąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr REGON146281974
NIP9512359683
Nr KRS0000432102

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

1) Clickray Sp. z o.o., ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

2) devicelab@browserspot.com

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe pozyskiwane poprzez portal BrowserSpot.com przetwarzane są przez Clickray Sp. z o.o. w celu:

1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych poprzez portal BrowserSpot.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) wypełnienia obowiązków podatkowych Clickray Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) przesyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy tylko danych osobowych osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Clickray wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

3. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane są na platformie HubSpot przez okres wykonywania umowy, tj. od chwili założenia konta na portalu BrowserSpot.com do usunięcia tego konta przez użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przesyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach świadczonych poprzez portal BrowserSpot.com, w tym o zmianach w ofercie tych usług i promocjach na te usługi, jego dane będą przetwarzane w tym celu również po usunięciu konta na portalu BrowserSpot.com do czasu, aż zażąda usunięcia swoich danych osobowych.

4. Przekazywanie danych osobowych 

Firma Clickray zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują firmę do retencji danych.

Clickray ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz inne podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Firma nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i innym niż Google w ramach korzystania z usługi Google Analytics (pt. 17 niniejszego dokumentu).

5. Prawo do dostępu do danych osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7. Prawo do usunięcia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

8. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

9. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

11. Prawo do cofnięcia zgody.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Organem nadzorczym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji na portalu BrowserSpot.com jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych poprzez portal BrowserSpot.com. Nie jest to obowiązek ustawowy. Podanie tych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przy rejestracji na portalu BrowserSpot.com jest niemożliwość  skorzystania z usług oferowanych poprzez ten portal. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług poprzez portal BrowserSpot.com osoba zakładająca konto dla przedsiębiorcy zobowiązana jest do aktualizowania podanych przy rejestracji danych przedsiębiorcy (w celu umożliwienia prawidłowego rozliczania opłat za usługi).

14.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Administrator nie stosuje systemów automatycznie podejmujących decyzji, w tym profilujących, wobec danych osobowych uzyskanych  poprzez portal BrowserSpot.com.

15.  Pliki Cookies

Witryna BrowserSpot.com korzysta z technologii plików Cookies. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Zawierają informacje, których firma Clickray może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania użytkowników z witryny i by zbierać dane statystyczne dotyczące strony, np. na temat tego, które witryny były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki Cookies nie są szkodliwe dla użytkownika, ani jego/jej danych, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

W każdej chwili można wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl-PL

16.  Dziennik serwera sieciowego

Clickray korzysta ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego służących do liczenia osób odwiedzających stronę BrowserSpot.com oraz do oceny jej możliwości technicznych. Tak pozyskane informacje wykorzystywane są do ustalenia, ile osób odwiedza witrynę oraz do takiego modernizowania witryny, by była jak najbardziej przyjazna dla odbiorców. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić, ani usunąć.

17.  Google Analytics

Firma Clickray wykorzystuje usługę analizy internetowej Google Analytics świadczoną przez Google Inc., zwane dalej „Google” do analizy witryny BrowserSpot.com . Google monitoruje i analizuje ruch internetowy oraz śledzi zachowania użytkowników. Wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z witryny BrowserSpot.com, do przygotowania raportów dotyczących jej działań i udostępnienia ich innym. Więcej informacji dotyczących Polityki Prywatności Google znajduje się pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl .

W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych w ramach usługi Google Analytics mogą obejmować przeniesienie danych użytkownika do kraju innego niż własny.

Użytkownik ma prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne, lub ustanowionej przez dwa, lub więcej krajów, oraz o podjętych przez Clickray środkach bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć dane użytkownika.

18.  Informacja handlowa

Clickray zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania BrowserSpot (np. zmiany w funkcjonowaniu), komunikaty systemu, oferty handlowe, materiały reklamowe związane z produktami / usługami oferowanymi przez Clickray w ramach usługi BrowserSpot. Odbiorca ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu powiadomień.

Natomiast informacje handlowe związane z prowadzoną przez Clickray działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą użytkownika, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

19.  Postanowienia końcowe

Usługi i funkcje w ramach oferty BrowserSpot mogą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości mogą zostać wprowadzone zmiany w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez umieszczenie na stronie BrowserSpot.com stosownej informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

Jakiekolwiek wprowadzane zmian w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Clickray nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim innym niż Google żadnych danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych BrowserSpot.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami niezależnie od postanowień powyższych podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Clickray są udzielone przez użytkownika zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018.

wypróbuj

Zarejestruj się i zacznij działać!